Facebook Pixel Code

ᐧᐁᓀᓐ ᓂᓇᐧᐃᑦ

English

ᐅᐅᒪ ᐅᔑᐱᐃᑲᓱᐧᐊᒃ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᐅᑎᐸᒋᒥᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᑫᔑᑲᓄᓂᐧᑕ ᐅᐅᒪ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ.

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᒉᑕᓇ ᑲᓪᑲᕐᓂ, MD, FRCPC
ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐊᓐᑐᓐᔪ ᐱᒃᓇᑎᓗ, MD, FRCPC
ᑌᐱᑦ ᐧᐃᓕᔅ, PBMD, MBA
ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᒉᓂᐳᕐ ᐯᓪᔓᕐ, PhD, C.Psych
ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐱᑐᕐ ᑉᕋᓐᐳᕐᑯᕐ, MD, FRCPC
ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᑲᑐᕆᓐ ᐧᐸᔾᑌᓪ, MHSc, PhD
 

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᒉᑕᓇ ᑲᓪᑲᕐᓂ, MD, FRCPC 

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᒉᑕᓂ ᑲᓪᑲᕐᓂ ᐊᓄᑭ ᕋᔭᓪ ᐧᑲᓕᒡ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐊᒃ ᑲᔦ ᑲᒪᒋᔓᐧᐁᐧᐊᒡ ᑲᓇᑕ ᐊᑭᒃ (RCPSC) ᒪᓯᓇᐃᑲᓀᔅ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐃ. ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᒥᒃᒪᔅᑐᕐ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ ᑲᔦ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑭᑕᔑ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯ ᑐᕋᓐᑐ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ, ᑕᑯ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓂ. ᐅᑭᐊᓂᑭᔑᑐᓐ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᐊᒪᑯᓯᒡ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓂ ᑭᒋᒧᑯᒪᓇᑭᒃ ᐧᐁᑎ ᑲᓚᒻᐱᔭ ᐧᑲᓕᒡ. ᐊᐱ ᑭᐃᔥᐧᑲ ᑭᔑᑐᒡ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ, ᐊᑲᐧᐁ ᑭᐊᓄᑭ ᒥᒃᒪᔅᑐᕐ ᐊᐱᓄᒋᔅ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᐁᑭᐸᒥᑕᐧᐊᒡ ᐱᓐᑎᒃ ᑲᔦ ᐊᐧᑲᒋᒃ ᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑲᔭᐧᐊᒡ ᐅᑕᑯᓯᒃ. ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᑲᓪᑲᕐᓂ ᐅᑭᐊᓄᑭᑕᒪᐧᐊᓐ ᐯᐸᑲᓐ ᐧᐁᓐᑕᑲᓀᓯᐧᐊᒡ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑭᑭᑎᒪᑭᓭᐧᐊᒡ ᐯᒪᑎᓯᐧᐊᒡ. ᒣᐧᑲ ᓄᑯᒻ ᐊᓄᑭ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐁᐸᒥᐊᒡ ᐊᐱᓄᒋᔕ, ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᑲᔦ ᐯᔑᑯᑌᓯᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᐊᐱᓄᒋᔑᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, ᐧᒐᕐᒡ ᐊᓪ ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᒃ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᑲᔦ ᐯᔑᑯᑌᓯᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑭᒋᐅᑌᓇᒃ ᑲᒪᒪᐧᐊᓄᑭᐧᐊᒡ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ (ᓭᓐᑦ ᒪᐃᑯ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ).

ᐅᓂᑲᓂᔥᑲᓐ ᑲᔦ ᑲᑭᑭᓄᒪᑲᓂᐧᐊᒃ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᓀᐱᓀ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ. ᐅᐅᒪ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐸᐸᒥᓯ ᐁᐅᔑᓯᑐᒡ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃ ᑫᑯᓇᓐ ᑫᑭᑭᓄᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ ᐯᐸᑲᓐ ᑲᐊᐱᑌᓐᑕᐧᑲᑭᓐ ᐊᐱᒋᑭᑫᓐᑕᓱᐧᐃᓇᓐ ᑕᐱᔥᑯ ᑲᓂᐅᔥᑭ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯᐧᐊᒡ, ᑲᓂᑭᔑᑐᐧᐊᒡ, ᑲᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑎᐧᐊᒡ ᑲᔦ ᑫᐊᐸᑕᑭᓐ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᐃᐃᒪ ᑲᔦ ᐃᔑᓂᑲᓂ ᑲᐱᒥ ᐅᔑᓯᒋᑲᑌᒃ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐃᐃᒪ ᑐᕋᓐᑐ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ ᑲᔦ ᒣᐧᑲ ᐱᒥ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫ ᑐᕋᓐᑐ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ.


ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐊᓐᑐᓐᔪ ᐱᒃᓇᑎᓗ, MD, FRCPC 

ᑲᐅᑭᒪᐧᐃᒡ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ, ᑕᓇᓄᑭ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ (SickKids); ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᑭᒪ, ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᓀᐱᓀ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, SickKids; ᐊᓂᑫᔥᑲᒪᑫ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ ᑐᕋᓐᑐ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ.

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐊᓐᑐᓐᔪ ᐱᒃᓇᑎᓗ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᐅᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃᓐ ᑐᕋᓐᑐ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ 1987 ᒥᓇᐧᐊ ᐅᑭᐊᓂᑭᔑᑐᓐ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ 1992, ᐃᐃᒪ ᐯᔑᐧᑲᓐ ᑐᕋᓐᑐ. ᐅᑭᐧᐃᑕᓄᑭᒪᓐ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᑲᓇᓇᑲᒋᐊᐧᐊᒡ ᑭᒪᒪᔑᐧᐊᒡ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ, ᐅᑭᐊᓂ ᒪᒋᐧᐃᑕᓄᑭᒪᓐ ᑲᐊᓄᑲᑌᒃ ᑲᑲᐧᑫᓇᑲᓂᐧᑕ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᒋᓴᑲᐊᐧᐁᓯᐧᑲ (TAPP-C), ᐃᐃᒪ ᑲᑎᐯᓂᒥᑯᐧᐊᒡ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᔦ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ (ᑭᓚᕐᓪᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ).

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐱᒃᓇᑎᓗ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐃ ᐁᐧᐊᑐᑲᐧᐊᒡ ᐊᐱᓄᒋᔕᐃ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᓴᐃ ᐁᐱᒥ ᓇᓇᑲᒋᐊᒋ ᐅᑎᐱᓇᐧᐁ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᑲᔦ ᐯᐸᑲᓐ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᑲᒥᑯᓐ ᑲᔦ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑕᑲᑫ ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᑯᓐ ᐃᔑᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫ. ᐊᑯᓇᒃ ᐅᐱᒪᐊᒧᐧᐃᑭᓯᔅ 2004, ᑭᐱᐅᑭᒪᐧᐃ ᐃᐃᒪ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᓀᐱᓀ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ, ᑕᑯ ᑲᔦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᑲᔦ ᑭᑭᓄᒪᑫ. ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ ᓂᑲᓂᐊᓄᑭ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑲᔦ ᐊᓂᑫᔥᑲᒪᑫ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᑭᑭᓄᒪᑲᓂᐧᐊᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓐ ᑐᕋᐊᓐᑐ ᔪᑭᐳᕐᓯᑎ. ᐱᒃᑲᑎᓗ ᑭᐸᑭᓇᑫ ᐊᐱ ᑲᑭᑭᔑᑐᒋᓐ ᐅᑭᑭᓄᐊᒪᑯᐧᐃᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ, ᑲᔦ ᑭᒥᓇᑲᓂᐧᐃ ᑭᑭᓇᐧᐊᒋᐅᓇᓐ ᐅᑕᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᐅᓐᒋ ᐃᐧᐁᓂ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᐅᑕᑯᓯᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓂᒃ.


ᑌᐱᑦ ᐧᐃᓕᔅ, PBMD, MBA 

ᑌᐱᑦ ᐧᐃᓕᔅ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ ᐃᔑᐅᑭᒪᐧᐃ ᐃᐃᒪ ᑌᓕᓕᓐᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ, ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ. ᐊᔕ 16 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐅᑐᒋᐊᓄᑲᑕᓐ ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂ ᑲᔦ ᐁᓂᑲᓂᔥᑲᒪᑫᒡ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᓂᑕᒻ ᑭᐱᐅᒋᒪᒋᑕᐸᓐ ᑲᑭᐱᒪᑕᓄᑲᑕᒃ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂ ᐃᐃᒪ ᐃᓐᒃᔅ ᑌᓪᑯᕃᔅᑦ ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑲᑭᑕᔑᐅᑭᒪᐧᐃᐸᓐ ᑲᑭᑕᓇᓄᑭᐧᐊᒡ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ ᓂᑲᑌᐃ ᑲᑭᑕᐧᑲᒃ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐃᓀᑫ ᑐᕋᓐᑐ. ᒥᓇᐧᐊ ᑕᔥ ᑭᐊᓂᔑᐊᓐᑕᓄᑭ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ (SickKids) ᒣᐧᑲ 2005 ᐁᑭᐸᒥᓇᒃ ᑲᓂᐅᓇᑌᓂᒃ ᒋᐧᐊᐸᒥᓐᐧᑕ ᐅᑕᑯᓯᒃ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃᓐ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ.

ᒥᔅᑐᕐ ᐧᐃᓕᔅ ᓄᑯᒻ ᐃᓇᓄᑭ ᐁᐅᑭᒪᐧᐃᒡ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᑭᓇ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓂᒃ ᑲᐊᐸᑕᑭᓐ ᐃᐃᒪ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ. ᐧᐃᓐ ᑕᔥ ᐅᒋᓂᑲᓂᔥᑲᒪᑫ ᑲᐅᒋᐸᐱᑭᔑ ᐊᓄᑲᑕᒧᐧᐊᒡ ᐯᐸᑲᓐ ᐃᓇᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᐯᑭᔥ ᑲᔦ ᐅᑐᓇᑐᓐ ᑫᓂᐊᐸᑕᑭᓐ ᐅᔥᑭ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ, ᐊᓄᑭᐧᐃ ᓇᑯᒥᑎᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐸᑲᓐ ᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑎᐧᐃᓇᓐ ᑲᐅᒋ ᑲᐧᑫᑌᐱᓇᒧᐧᐊᒡ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ ᒪᐧᐊᒡ ᑲᐃᔑᓇᓄᑌᓭᐧᐊᒡ ᐊᐧᐃᔭᒃ ᒋᔑᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ. ᒥᑕᔥ ᐅᐅᐧᐁ ᒪᐧᐊᒡ ᑲᐱᒥᐊᓄᑲᑕᑭᓐ ᓂᑯᐧᑕᓱ ᑲᐅᒋᐯᐸᑲᓐ ᐸᒥᓂᑫᒪᑲᑭᓐ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᐅᒋ ᐸᒥᓂᑲᑌᑭᓐ ᑲᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᓂᒥᐧᑕ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓐ, ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᑫᓂᔑᐧᐃᑐᑲᓱᐧᐊᒡ ᒋᐅᒋᒪᑲᒃ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐃᐃᒪ ᐅᓐᑌᕆᐅ, ᑲᓇᑕ ᑲᔦ ᐊᐧᑲᒋᒃ. ᒥᔅᑐᕐ ᐧᐃᓕᔅ ᐅᑭᑌᐱᓇᓐ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᓂ ᐃᐃᒪ ᑭᒋᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑲᐃᔑᐸᒥᓂᑲᑌᒃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ.


ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᒉᓂᐳᕐ ᐯᓪᔓᕐ, PhD, C.Psych

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᒉᓂᐳᕐ ᐯᓪᔓᕐ ᑕᓇᓄᑭ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᓀᐱᓀ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ (SickKids). ᐅᓂᑲᓂᐸᒥᓇᓐ ᑌᓕᓕᓐᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ, ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐯᓪᔓᕐ ᐅᐱᒥᓇᓇᑲᒋᑐᓐ ᑲᓄᑌᓭᑭᓐ ᑲᒥᒐᑭᓐ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᓇᓇᑲᑕᐧᐃᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᐧᐃᑐᑲᑫ ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᑯᓐ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑲᑕᓇᓄᑲᑌᑭᓐ. ᑲᔦ ᐅᐱᒥ ᓇᓇᑲᑕᐧᐊᐸᒪᓐ ᑲᑭᑭᓄᐊᒪᑯᓯᐧᐊᒡ ᐊᓄᑭᐊᑲᓇᒃ, ᓂᑲᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᐧᐃᓐᑕᒪᑎᐧᐊᒃ ᑫᓂᔑᐅᓇᑐᐧᐊᒡ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁ ᐅᓇᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑫᔑᒥᓄᓭᑭᓐ ᑐᑕᒧᐧᐃᓇᓐ, ᑲᔦ ᑲᓂᐅᓇᑌᑭᓐ ᑭᑭᓄᐊᒪᑫᐧᐃ ᒪᐧᐊᒋᐃᐧᐁᐧᐃᓇᓐ.

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐯᓪᔓᕐ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐃ ᐅᑕᓄᑲᓇᐃ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ, ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᑲᔦ ᐯᔑᑯᑌᓯᐧᐃᓇᓐ. ᐅᑭᑌᐱᓇᓐ ᑭᑭᓄᒪᑯᐧᐃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓂ ᑲᑭ ᑭᑭᓄᒪᑯᓯᒡ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀᐧᐃᓂ ᒥᒃᑭᓪ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ 2006. ᒋᐧᐸ ᒪᑕᓄᑭᒡ ᓄᑯᒻ ᑲᑕᓇᓄᑭᒡ, ᓇᓄᐱᐳᓐ ᑭᐱᑕᓇᓄᑭᐸᓐ ᑲᑕᔑ ᒪᒪᐧᐊᓄᑭᐧᐊᒡ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐊᒃ, ᐁᑭᐱᒥ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᑕᑭᓐ ᐃᓇᐱᓀᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐧᐁᑯᓀᓐ ᑲᑭᑫᒋᑲᑌᑭᓐ ᐧᐃᑐᑲᑫᒪᑲᑭᓐ ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄ ᑲᐃᓇᐱᓀᐧᐊᒡ ᐊᐧᐃᔭᒃ ᐃᒪ ᓯᓪ ᐊᑉᔅ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᐃᑲᒥᑯᒃ, ᑲᐃᔑᑲᓇᐧᐁᓂᒥᐧᑕ ᑲᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀᐧᐊᒡ ᑲᓇᓂᓴᓂᔭᐧᐊᒡ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᑲᔦ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᑭᐃᔑᐱᓐᑎᑫᓭᐧᐊᒡ. ᐃᐃᒪ ᑲᔦ ᐅᑭᐅᒋ ᓂᑲᓂ ᐊᓄᑲᑕᓐ ᑲᒪᒪᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐊᒡ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀᐧᐃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᐧᐊᒃ, ᑲᐅᒋ ᓇᓇᑲᒋᐃᓐᐧᑕ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ ᑲᓇᓂᓴᓂᐃᑎᓱᐧᐊᒡ ᑲᔦ ᑲᑭᒪᒪᔑᐧᐊᒡ ᐅᓇᑯᓂᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᑭᐃᔑᐱᓐᑎᑫᓭᐧᐊᒡ. ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐯᓪᔓᕐ ᐅᑭᑭᔑᑐᓐ ᑲᑭᑕᓇᓄᑭᐸᓐ ᑲᑎᐯᓂᒥᑯᐧᐊᒡ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᔦ ᐧᐊᐧᐊᓀᑕᒧᐧᐃᓐ ᑲᐃᓇᐱᓀᐧᐊᒡ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᐧᓂᒃ, ᑲᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᒋᑲᑌᑭᓐ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐃᔑᓭᐧᐃᓇᓐ. ᐧᐁᑎ ᑲᔦ ᐯᐸᑲᓐ ᑭᐱᑕᑕᓇᓄᑭ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀᐧᐃ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ ᒍᐧᐃᔥ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑲᔦ ᒪᓐᑦᕆᐊᓪ ᑭᑭᓄᒪᑫᑭᒪᒃ. ᐅᑭᒋᓀᑕᓐ ᐁᓇᓇᑲᒋᑐᒡ ᑲᐃᔑᓭᐧᐊᒡ ᐊᐃᐧᔭᒃ ᓇᓂᓴᓂᐃᑎᓱᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋᑲᑲᓄᓂᐧᑕ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ.


ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐱᑐᕐ ᑉᕋᓐᐳᕐᑯᕐ, MD, FRCPC

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᑉᕋᓐᐳᕐᑯᕐ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐃ ᑕᓇᓄᑭ ᑕᓐᑐᕐ ᐯ, ᐯᑭᔥ ᐅᐅᐧᐁ ᑲᐃᓇᓄᑭᒡ ᐅᑐᓐᒋ ᐊᓄᑲᑕᓇᓐ ᓄᐱᒪᑲᒥᒃ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᐅᒋᐧᐃᒋᒋᑲᑌᑭᓐ ᐧᐁᑎ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᑭᒋᐊᑯᓯᐧᐃᑲᒥᑯᒃ ᑌᓂᓂᓐᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ. ᐅᑐᒋᐧᐊᐧᐃᒋᑐᓐ ᓂᐧᐃᓐ ᐊᓂᔑᓇᐯ ᐊᐱᓄᒋᔑ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀ ᐧᐃᒋᐃᐧᐁ ᐊᓄᑭᐧᐃᓇᓐ ᐧᐊᑲᐃ ᑎᕆᑎ ᓇᓇᓐ ᑲᐅᒋ ᐧᐃᑐᑲᐧᐃᓐᐧᑕ ᐅᒋᐧᐯ, ᐊᐱᑕ ᒪᔥᑭᑯᒃ ᑲᔦ ᐅᒪᔥᑭᑯᒃ. ᐅᑭᐅᔑᑐᓐ ᒋᐅᒋ ᒪᒪᐧᐃᐊᐸᒋᑐᐧᐊᒡ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᑕᐱᔥᑯ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᒋᐅᒋ ᑲᓄᓂᐧᑕ, ᒪᒪᐧᐃ ᑲᓇᐧᐁᓐᒋᑫᐧᐃᓐ, ᓂᑲᓐ ᑲᑲᐧᑫᒋᒥᐧᑕ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᑫᔑᐧᐃᒋᐃᐧᑕ. ᐅᑕᔭᐧᐊᓐ ᑲᔦ ᐁᐧᐃᑕᓄᑭᒥᑯᒡ ᐃᐃᒪ ᑲᑕᓇᓄᑭᒡ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᑭᑭᓄᒪᑫᐧᐃᓂᒃ.

ᐊᐱᒋ ᐱᑕᑲᒥᑲ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᒥᑕᔥ ᐁᔑᓭᒃ ᑭᑭᑐᐧᐃᓇᓐ ᑲᐅᒋᐊᓄᑭᒪᑲᑭᓐ ᑲᔦ ᑲᐅᒋᐱᒥᔭᓇᓂᐧᐊᒃ ᐁᓇᓇᐊᐧᐸᒥᑎᒪᑲᑭᓐ, ᓴᓇᑭᓇᐧᑲᓐ ᑲᔦ ᐊᐱᒋ ᑭᓯᓇ ᑭᐱᐳᒃ. ᑭᒋᓀᑕᐧᑲᓂ ᒋᓂᓯᑕᐧᐃᓂᑲᑌᓂᒃ ᐅᒪᔥᑲᐧᐃᓯᐧᐃᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᐯᐸᑲᓂᓭᐧᐊᒃ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ ᑲᐃᔑᐸᐱᑯᑕᐧᐊᒡ ᐱᐧᑲᑕᑲᒥᑲᒃ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐊᐱ ᐊᓂ ᐧᐊᐧᐁᓀᒋᑲᑌᓂᒃ ᑫᐃᔑᐅᓇᑌᓂᒃ ᐅᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂ ᐧᐃᑐᑲᑯᐧᐃᓂᐧᐊ. ᐧᐊᐊ ᑕᔥ ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᑉᕋᓐᐳᕐᑯᕐ ᑲᐅᒋᐧᐃᑕᓄᑭᒥᐧᐁᒡ ᐅᑭᒋᓀᑕᓐ ᒋᐧᐊᐧᐃᑐᑲᑫᒡ ᐊᓂᓐ ᐊᐧᐊᔑᒣ ᑫᑭᐃᔑ ᒪᒥᐧᓇᒋᑲᑌᓂᑭᐸᓐ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀ ᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐃᓐ ᑫᐃᔑᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᑭᐧᐁᑎᓄᒃ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᑲᔦ ᐃᔥᑯᓂᑲᓇᓐ ᑲᑕᐧᐊᒡ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ.


ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᑲᑐᕆᓐ ᐧᐸᔾᑌᓪ, MHSc, PhD

ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐧᐸᔾᑌᓪ ᐃᓇᓄᑭ ᐁᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᑕᑭᓐ ᑲᑭᔑᒥᑭᑫᒪᑲᑭᓐ ᑲᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᐅᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀ ᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓂᒃ. ᐃᓇᓄᑲᑌ ᐊᓂᓐ ᑫᑭᐃᔑ ᐧᐃᑐᑲᐧᐃᐧᑕ ᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀ ᐧᐃᒋᐃᑯᐧᐃᓂᒃ, ᐃᑭ ᒪᐧᐊᒡ ᓄᐱᒪᑲᒥᒃ ᑕᔑᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᑕᐧᐊᒡ, ᓂᑕᒻ ᑫᑯᓐ ᑲᓂᔑᔭᐧᐊᒡ, ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋᐧᐊᐸᒥᐧᑕ ᐅᓇᓇᑲᒋᐃᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᑲᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᑕᐧᑲᓂᒃ ᒪᔭ ᐁᓇᐱᓀᐧᐊᒡ ᐅᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓂᐧᐊ. ᓄᑯᒥᑫ ᑭᑐᒋᑲᑌ ᐁᑭᐊᐸᑕᑭᓐ ᒪᓯᓂᐱᐃᑫᐧᐃᓐ, ᑭᐅᔑᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑫᐧᐃ ᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓇᓐ, ᓂᒥᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐁᑭᐅᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᑲᑭᒥᑭᑲᑌᑭᓐ ᒋᐧᐊᐸᑕᒧᐧᐊᒡ ᐯᐸᑲᓐ ᐊᐧᐃᔭᒃ. ᐅᓂᑲᓂᔥᑲᓐ ᑲᐱᒥ ᓇᓇᑲᒋᒋᑲᑌᒃ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᐊᐸᑕᒃ ᑲᐅᒋ ᐧᐊᐸᒥᐧᑕ ᐅᑕᑯᓯᒃ ᐁᐅᒋᐊᓄᑲᑌᒃ ᐊᓂᓐ ᐁᔑᐧᐃᑐᑭᑫᒪᑲᓄᐧᑫᓐ ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄᐧᐃ ᐊᐸᒋᒋᑲᓐ ᑲᑲᐧᑫ ᐧᐃᒋᐃᐧᑕ ᑲᒪᒥᑐᓀᒋᑲᓇᐱᓀᐧᐊᒡ.

ᐅᑭᒋᓀᑕᓐ ᐁᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᑕᑭᓐ ᐯᐸᑲᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᓴᓇᑭᐃᑯᐧᐊᒡ ᐊᐧᐃᔭᒃ ᑲᒥᓂᐧᑕ ᒪᓯᓂᐱᐃᑫᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᓂᒥᐧᑕ ᑲᔦ ᑕᔥ ᓇᐧᐊᒡ ᑭᐸᑎᓇᑐᓐ ᑲᓇᑕ ᐊᓄᑭᐧᐃᑲᒥᑯᓐ ᑲᑕᓇᓄᑲᑌᑭᓐ ᐊᑯᓯᐧᐃ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᐁᑭᐅᒋᐸᐸᑭᑎᓂᒡ ᔓᓂᔭ (CIHR) ᒋᐊᓄᑲᑌᒃ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᒋᑫᐧᐃᓐ. ᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂ ᐅᑭᐅᔑᑐᓇᓐ ᐊᐧᐊᔑᒣ 100 ᐁᑭᐊᑭᓐᑕᒧᐧᐊᒡ ᑲᐧᐃᑕᓄᑭᒪᒋ ᐅᑎᐸᒋᒧᐧᐃᓇᓐ ᑲᐱᔑ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᒋᑫᒡ ᑲᔦ ᑭᐧᐃᒋᐃᐧᐁ ᑲᑭᐅᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᒃ ᒪᓯᓇᐃᑲᓐ ᐃᐃᒪ ᐧᐃᓪᑉᕆᑦ ᐧᓚᕆᔦ ᔪᓂᐳᕐᓯᑎ ᐳᕃᔅ - ᑲᓄᒋᑲᑌᒃ ᑫᑯᓐ ᑲᐃᓀᑕᒃ: ᑲᓂᔑᐱᒥ ᓇᓇᑕᐧᐃᑭᑫᓂᒥᒡ ᓇᓇᑲᑕᐧᐁᑕᒧᐧᐊᐱᓀᐧᐃᓂᒃ.