Facebook Pixel Code

ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑌᓕᓕᓐᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ

English

ᐳᔓ ᐅᐅᒪ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑌᓕᓕᓐᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁᐧᐃ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓂᒃ. ᐊᓄᑲᑌ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐊᑭᒃ ᑲᔦ ᐧᐁᑎ ᐸᔑᒡ. ᒪᓯᓇᑌᓯᒋᑲᓐ ᓂᑕᐸᒋᑐᒥᓐ ᐊᐱᓄᒋᔕᒃ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᓴᒃ, ᑲᐱᒥᐊᐧᓴᐸᒥᑯᐧᐊᒡ ᑕᑯ ᑲᔦ ᐅᑎᓇᐧᐁᒪᑲᓂᒥᐧᐊ ᒋᐅᒋ ᐧᐊᐸᒥᑯᐧᐊᒡ ᑭᐧᐊᔥᐧᑫᒪᔥᑭᑭᐧᐃᓂᓂᐧᐊᒃ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᒃ ᒋᓇᓇᑲᒋᐃᓐᐧᑕ, ᑫᔑᐧᐃᑐᑲᓱᐧᐊᒡ ᑲᔦ ᑫᔑᑭᑭᓄᐊᒪᐧᐃᓐᐧᑕ. ᐊᔭᒪᑲᓐ ᐧᐁᓀᓂᐧᐃᔭᒃ, ᐁᓇᓄᑭᔭᒃ, ᑕᔑᑫᐧᐃᓂᒃ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᑫᑐᑕᒪᓐ ᑫᐱᔑᑭᑭᑐᔭᓐ ᐅᐅᒪ ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᒃ.

- ᑌᐱᑦ ᐧᐃᓕᔅ, ᒪᔥᑭᑭᐧᐃ ᐊᓄᑭᐧᐃᓐ ᑲᐸᒥᓇᒃ, ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐧᐃᑐᑲᑫᐧᐃᓐ, ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᐅᒋᐧᐊᐸᒥᒡ ᐅᑕᑯᓯ, ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑌᓕᓕᓐᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ ᑲᔦ ᐅᓐᑌᕆᐅ ᐊᐱᓄᒋᔥ ᑲᔦ ᐅᔥᑲᑎᔅ ᑭᑭᑐᐧᐃᓂᒃ ᑲᑲᓄᔑᐧᐁ ᐊᓄᑭᑕᒪᑫᐧᐃᓐ.